Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
 NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego: mgr Bożena Grzesiak

 

Samorządowe Przedszkole Nr 79

im. Jana Brzechwy

os. Kalinowe 11

31-813 Kraków

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2019r.

Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2022r.

 

 

Cel główny podejmowanego stażu:

uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

 

Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela:

§  Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574),

§  Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2018r. poz. 967 i 2245 oraz Dz. U. 2019r. poz. 730),

§  Ustawa z dnia  13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019r. poz. 1287)

 

 

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

 

§ 8 ust. 3 pkt 1

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,

 sprzyjających procesowi uczenia się

 

ZADANIA

 

FORMA

REALIZACJI

TERMIN

REALIZACJI

DOWODY

REALIZACJI

Poznanie procedury awansu zawodowego

ü  Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela: Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu oraz adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela

ü  Opracowanie planu rozwoju zawodowego

ü  Śledzenie stron internetowych, studiowanie fachowej literatury poświęconej awansowi

Wrzesień/Październik 2019r.

 

 

 

 

Cały okres stażu

wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego,

spis stron internetowych i literatury

Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego

ü  Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu z opracowanym planem rozwoju zawodowego

ü  Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

ü  Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Wrzesień 2019r.

 

Cały okres stażu

 

Maj 2022r.

wniosek o rozpoczęcie stażu, pan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu

Prowadzenie analizy własnej pracy

ü  Obserwacja zajęć, uroczystości, warsztatów przez dyrektora

ü  Ewaluacja i samoocena obserwowanych wydarzeń

Cały okres stażu

wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze, notatki własne, sprawozdania

Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenie

ü  Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy, e-konferencje)

ü  Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z

zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych

Cały okres stażu

zaświadczenia, wykaz interesujących książek, wykaz stron internetowych

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej

ü  Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy, planów miesięcznych, protokołów korzystając z komputera

ü  Wykonywanie środków dydaktycznych

ü  Przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami oraz zebrania Rady Pedagogicznej

ü  Przygotowywanie ogłoszeń, zaproszeń, dyplomów, podziękowań

ü  Gromadzenie i śledzenie informacji na stronach internetowych dotyczących spraw oświaty i wychowania oraz pozyskiwanie ofert doskonalenia nauczycieli

ü  Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż

ü  Czerpanie wiedzy oraz inspiracji z komputerowych programów edukacyjnych i portali edukacyjnych

Na bieżąco

 

Cały okres stażu

dokumenty gromadzone
w miarę realizacji stażu

 

plany, scenariusze, sprawozdania, materiały edukacyjne wizualne i słuchowe, wzory zaprojektowanych dokumentów, wykaz stron internetowych, notatki własne

 

Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola

ü  Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową

ü  Przekazywanie informacji, ogłoszeń i notatek własnych na stronę internetową przedszkola

ü  Bieżąca aktualizacja zdjęć z wydarzeń w przedszkolu

 

Cały okres stażu

strona internetowa przedszkola, ogłoszenia i notatki własne, dokumentacja fotograficzna

 

Wykorzystanie komputera do przygotowania dokumentacji grupy wychowanków

ü  Prowadzenie arkuszy obserwacji dziecka

ü  Diagnozowanie możliwości rozwojowych

ü  Opracowywanie dokumentacji z pracy w grupie – okresowe diagnozowanie osiągnięć wychowawczych i edukacyjnych wychowanków

Cały okres stażu

arkusze obserwacji dziecka, wpisy w dzienniku zajęć,

dokumentacja grupowa

Wykorzystanie metod aktywizujących i innowacyjnych sprzyjających procesowi uczenia się

ü  Stosowanie podczas zajęć dydaktycznych i zabaw dowolnych metod aktywizujących takich jak: Pedagogika Zabawy, Gimnastyka twórcza R. Labana  i C. Orffa, MRR W. Sherborne, Burza mózgów, wprawki dramowe, Metoda projektu, gry dydaktyczne, Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, metod badawczych , itd.

ü  Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu

ü  Udział w konkursach i ciągła ekspozycja prac plastycznych dzieci wykonywanych różnorodnymi technikami plastycznymi,

ü  Zaplanowanie i realizacja innowacji pedagogicznej pt. „Przedszkolaki w dobrej formie – ruch, emocje i zabawa”.

ü  Realizacja projektów edukacyjnych: „Małe laboratorium” i „Zdolne rączki” – stymulacja i ćwiczenia motoryki małej

Cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg harmonogramu – rok do 2 lat z możliwością wydłużenia

Rok szkolny 2021/2022 z możliwością przedłużenia na kolejne lata

wpisy w dzienniku zajęć,

scenariusze zajęć pokazowych, uroczystości

 

prace plastyczne, zaświadczenia, galerie zdjęć zamieszczane na stronie internetowej przedszkola

 

opis realizacji innowacji – okresowa i końcowa prezentacja wyników

wpisy w dzienniku zajęć, opracowane plany, sprawozdania z osiągnięć dzieci, warsztaty dla rodziców- dokumentacja fotograficzna

Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy

ü  Dokumentowanie stażu w formie elektronicznej

ü  Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi

ü  Prowadzenie zajęć pokazowych dla praktykantów i nauczyciela kontraktowego

ü  Przygotowywanie filmów, prezentacji multimedialnych, muzyki do zajęć z dziećmi i rodzicami

ü  Korzystanie w czasie zajęć z laptopa do prezentacji środków dydaktycznych

ü  Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu fotograficznego i kamerki

Cały okres stażu

dokumentacja, scenariusze, zdjęcia, płyty DVD, CD, nagrania MP3,

pliki pdf

Kompleksowe opracowanie dokumentacji awansu zawodowego

ü  Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w opracowaniu dokumentacji awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Okres trwania stażu

teczka z dokumentami

 


§ 8 ust.3 pkt 2
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

ZADANIA

 

FORMA

REALIZACJI

TERMIN

REALIZACJI

DOWODY

REALIZACJI

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w dzieleniu się doświadczeniem z innymi nauczycielami.

ü  Opublikowanie w Internecie swojego planu rozwoju zawodowego

Początek stażu

 

adres strony internetowej

 

Dzielenie się swoją wiedzą
i wymiana doświadczeń
z innymi nauczycielami

ü  Przeprowadzanie zajęć otwartych oraz warsztatów dla praktykantów, nauczyciela kontraktowego i zainteresowanych nauczycieli oraz we współpracy z innymi nauczycielami

ü  Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej (opracowanie rocznego planu pracy, planu WDN)

ü  Współpraca  z nauczycielami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych – wymiana spostrzeżeń. Wyciąganie wniosków do dalszej pracy

ü  Współpraca z nauczycielami w zakresie przygotowania uroczystości, imprez, itd.

ü  Aktywne uczestnictwo w pracach zespołów zadaniowych

ü  Uczestniczenie w zespole ewaluacyjnym:

opracowywanie ankiet, dokonywanie analiz dokumentacji

ü  Rozmowy i konsultacje indywidualne - dzielenie się wiedzą z obszaru oligofrenopedagogiki oraz przy sporządzaniu informacji o dziecku na potrzeby instytucji współpracujących z przedszkolem (MOPS, PP-P)

ü  Udostępnianie innym nauczycielom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, materiały i pomoce dydaktyczne

ü  Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi

Cały okres stażu

 

 

Wg harmonogramu i zgodnie planem pracy

scenariusze zajęć, warsztatów, uroczystości, notatki własne, materiały edukacyjne, informacje, dokumentacja fotograficzna, sprawozdania, plany, ankiety, wyniki ewaluacji- zestawienie grupowe

Doskonalenie warsztatu i metod pracy 

ü  Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb

ü  Studiowanie literatury fachowej, udział w szkoleniach, wykorzystywanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów wychowawczych

ü  Pogłębianie wiedzy z zakresu prawa oświatowego, a zwłaszcza dotyczącego awansu zawodowego

ü  Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych. Rozpoznawanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych, znalezienie rozwiązania i zastosowanie go

ü  Zdobywanie informacji na temat atrakcyjnych form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

 

Cały okres stażu

 

zaświadczenia, przepisy prawa oświatowego, adresy stron, pisemne informacje o dziecku

 

 

 

 

 

 

materiały edukacyjne, wykaz stron internetowych, notatki własne

 

 

 

§ 8 ust.3 pkt 3
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA

 

FORMA

REALIZACJI

TERMIN

REALIZACJI

DOWODY

REALIZACJI

Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci

ü  Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach, projektach  pozaprzedszkolnych

ü  Przygotowywanie, organizacja oraz aktywny udział w realizowanych konkursach, imprezach i projektach przedszkolnych

 

Zgodnie z harmonogramem konkursów

zgłoszenia, notatki, dokumentacja fotograficzna, dyplomy, podziękowania

Akcje i zbiórki charytatywne

ü  Organizacja i udział z dziećmi w akcjach (zachęcanie rodziców)

Wg potrzeb

Cały okres stażu

ogłoszenia, sprawozdania z akcji, podziękowania dla ofiarodawców

Promowanie osiągnięć dzieci

ü  Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznej – dokonanie ewaluacji

ü  Współudział w organizowaniu przedsięwzięć wynikających z rocznego planu pracy przedszkola

ü  Organizowanie uroczystości przedszkolnych dla rodziców, dziadków w celu prezentacji zdobytych umiejętności dzieci

ü  Organizacja przedszkolnych i międzyprzedszkolnych konkursów

Rok szkolny: 2020/2021

i 2021/2022

Cały okres stażu

 

dokumentacja innowacji pedagogicznej, prezentacje fotograficzne, ogłoszenia i notatki z wydarzeń, regulamin konkursu, dyplomy, podziękowania

Praca z dzieckiem zdolnym oraz dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

ü  Stosowanie różnorodnych, a w szczególności aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych

ü  Systematyczne prowadzenie obserwacji przedszkolnej (wstępnej i końcowej)

ü  Weryfikowanie informacji o wychowankach zebranych w drodze obserwacji

ü  Organizowanie zajęć wyrównawczych i pracy z dzieckiem zdolnym - udzielanie pomocy w ramach bezpośrednich działań wychowawczo – dydaktycznych, pracy indywidualnej i w małych zespołach

ü  Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych

ü  Integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej oraz systemu motywacyjnego

ü  Rozmowy i konsultacje z rodzicami, dyrektorem i innymi nauczycielami

ü  Informowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych oraz postępach dydaktycznych i rozwojowych dziecka

ü  Współpraca z rodziną w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w formie pedagogizacji - wspieranie rodziców w rozmowach indywidualnych oraz w formie pisemnej (przekazywanie wiedzy
oraz materiałów z zakresu wychowania i opieki nad dziećmi)

 

Cały okres stażu

Na bieżąco

sprawozdania z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie,   adnotacje w planach pracy, wpisy w dzienniku zajęć, opracowania planów zajęć
i efektywności działań
w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, karty pracy indywidualnej, informacje o dziecku, materiały edukacyjne, notatki własne

 

Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym dzieci

ü  Promowanie przedszkola w środowisku poprzez włączanie się do organizacji różnorodnych imprez

ü  Stały i systematyczny kontakt z rodzicami- organizowanie zebrań, zajęć otwartych, warsztatów, spotkań indywidualnych

ü  Współorganizacja uroczystości, wycieczek, spotkań, zabaw

ü  Usprawnianie przepływu informacji przedszkole – rodzice poprzez przekazywanie wiadomości na stronę internetową przedszkola, na tablicę informacyjną oraz przez kontakty telefoniczne, mailowe

ü  Włączanie rodziców do współpracy z przedszkolem – wspólne podejmowanie decyzji dotyczących organizacji pracy w grupie, pomoc w organizowaniu imprez przedszkolnych, uczestnictwo w spotkaniach

ü  Zachęcanie do udziału w organizowanych na terenie przedszkola akcjach, konkursach i do wzbogacania bazy dydaktycznej przedszkola

ü  Kreowanie wizerunku przedszkola poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola oraz nawiązanie współpracy z instytucjami użyteczności publicznej, pobliskimi przedszkolami i szkołami podstawowymi

ü  Stała współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Cały okres stażu

listy obecności, wpisy
w dzienniku zajęć, scenariusze, sprawozdania, materiały edukacyjne, artykuły, zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, plany, strona internetowa przedszkola (kopie notatek, dokumentacja fotograficzna), dyplomy, podziękowania

 

 

§ 8 ust.3 pkt 4 lit. a
opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ZADANIA

 

FORMA

REALIZACJI

TERMIN

REALIZACJI

DOWODY

REALIZACJI

Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań

ü  Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej pt. „Przedszkolaki w dobrej formie – ruch, emocje i zabawa”.

ü  Zgłoszenie na radzie pedagogicznej

ü  Realizacja innowacji w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu – cykliczne zajęcia rozwijające ogólną sprawność ruchową

ü  Ewaluacja innowacji pedagogicznej – prezentacja wykonanych przyborów i układów gimnastyczno- taneczno-ruchowych przed dyrektorem, rodzicami oraz dla grona pedagogicznego (omówienie osiągnięć)

ü  Opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych: ”Małe laboratorium”, „Zdolne rączki” – stymulacja i ćwiczenia motoryki małej

 

 

Rok szkolny 2020/2021

i 2021/2022

 

Maj 2022r.

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2021/2022 z możliwością przedłużenia

opracowany innowacji pedagogicznej, opracowane projekty edukacyjne, pisemna i fotograficzna dokumentacja z realizacji – okresowa i końcowa prezentacja wyników, sprawozdanie

Podejmowanie współpracy
z instytucjami wspomagającymi przedszkole i rozwój dzieci

ü  Nawiązanie współpracy z instytucjami użyteczności publicznej (Biblioteką, Muzeum, Teatrem, Domem Kultury, Strażą Pożarną, Strażą Miejską i Policją)

Cały okres stażu

adnotacje w dzienniku zajęć

 

Współpraca

ze specjalistami

 

 

 

 

 

ü  Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa i logopedy w celu rozwiązywania problemów wychowawczo-dydaktycznych

ü  Współpraca pomiędzy zespołem nauczycieli i specjalistów - omawianie zauważalnych postępów, trudności i problemów dziecka z orzeczeniem z P P-P

ü  Kontakty z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe - uzyskiwanie i przekazywanie informacji o postępach dzieci na prośbę rodziców

ü  Współorganizowanie występów, imprez, warsztatów

Wg potrzeb

Cały okres stażu

kopie dokumentów, notatki własne, plany zajęć rewalidacji indywidualnej oraz plany wspierające rozwój dziecka,  informacje oraz sprawozdania półroczne i końcowe

 

 

scenariusze uroczystości, zdjęcia i nagrania video

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

ü  Konsultacje, rozmowy, respektowanie zaleceń poradni

ü  Dokumentowanie pracy z dzieckiem z opinią lub orzeczeniem – diagnoza i ewaluacja

Na bieżąco

Cały okres stażu

notatki własne, dokumentacja pracy
z dzieckiem z opinią lub orzeczeniem – plan pracy, wpisy w dzienniku zajęć

 

§ 8 ust.3 pkt 4 lit. b
wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczyciel, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowe komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników

ZADANIA

 

FORMA

REALIZACJI

TERMIN

REALIZACJI

DOWODY

REALIZACJI

Pełnienie funkcji opiekuna stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü  Ustalenie zasad współpracy z nauczycielem kontraktowym

ü  Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego

ü  Wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych

ü  Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy, omawianie przebiegu zajęć, stosowanych metod

ü  Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego, omówienie przebiegu zajęć, ewentualne wnioski do pracy, konsultacje

ü  Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu

ü  Gromadzenie dokumentacji z dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego

Wg potrzeb

Okres trwania stażu

potwierdzenie współpracy z nauczycielem

Wykonywanie zadań opiekuna praktyk pedagogicznych

ü  Wykonywanie zadań zgodnie z programem praktyk pedagogicznych

ü  Zapoznanie praktykantki z dokumentacją dotyczącą pracy nauczyciela i dokumentami regulującymi prace przedszkola

ü  Angażowanie praktykantki do czynnego uczestniczenia w zajęciach

ü  Obserwacja, opiniowanie i dokonanie oceny zakończonej praktyki

Okres trwania stażu

dokument potwierdzający odbycie praktyk pedagogicznych

* Plan rozwoju zawodowego może ulegać modyfikacji i zmianom

Opracowała:

mgr Bożena Grzesiak

 Zatwierdzam do realizacji

 

 ………………………….                                                                                                                              …………………………………..

miejscowość, data                                                                                                                                          podpis i pieczęć dyrektora szkoły