Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

Ramowy rozkład dnia 

w Samorządowym Przedszkolu nr 97 im. Jana Brzechwy

6.00 – otwarcie przedszkola

Zabawy wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne,

Indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka oraz praca z dzieckiem uzdolnionym, 

Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno – porządkowe.

8.15 – 8.45 – śniadanie

8.00 – 13.00 – bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka - zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, spacery, zabawy dowolne oraz zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze.

Zajęcia z religii dla dzieci ze wszystkich oddziałów wg deklaracji składanych przez rodziców.

10.30 - 11.00 – II śniadanie w oddziale I i II

10.45  – 11.15 – II śniadanie w oddziale III, IV, V, VI

Czynności higieniczno-porządkowe

13.45 – 14.15 – obiad

Zabawy relaksacyjne, czytanie dzieciom książek.

Zajęcia dodatkowe, zabawy dydaktyczne,  gry i zabawy samodzielne. Indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka, praca w małych zespołach.

17.00 – zamknięcie przedszkola

Na  podstawie ramowego  rozkładu  dnia nauczyciele,  którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb  i zainteresowań  dzieci.

 

 

 

Program funkcjonowania i rozwoju Samorządowego Przedszkola nr 97 im. Jana Brzechwy w Krakowie

,,Aktywność muzyczna, plastyczna i ruchowa podstawą twórczego rozwoju dzieci ''

 

Przedszkole będzie tak wspomagać rozwój i edukację dzieci, by rozwijać tkwiący w nich potencjał i  zdolności. Wprowadzimy je w  świat wartości  estetycznych  i  rozwiniemy umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, sztuki plastyczne i ruch. Poprzez sztukę zapoznamy dzieci z dziedzictwem kulturowym i tradycjami Krakowa oraz Polski. Zwrócimy uwagę na to, by dzieci zdobyły wiedzę o sobie i miały poczucie swojej wartości. Będziemy dążyć, aby nasz wychowanek był samodzielny, kreatywny, odpowiedzialny oraz otwarty na potrzeby innych (kreatywność jest jedną z kompetencji kluczowych i koniecznych do rozwijania na wszystkich poziomach edukacji). Włączymy rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji. Naszym celem jest, by przedszkole postrzegane było jako instytucja godna zaufania, wychodząca naprzeciw potrzebom dzieci, rodziców i środowiska.

Obszar wspierania całościowego rozwoju dzieci.

- Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez muzykę i śpiew, pląsy i taniec,  a także poprzez wypowiadanie się w różnych formach plastycznych.

- Praktyczne wykorzystanie idei Carla Orffa w umuzykalnianiu dzieci w wieku przedszkolnym - zabawy głosem i oddechem, muzykowanie, tworzenie tekstów do muzyki, zabawy z rytmizowaniem tekstów.

- Aktywne słuchanie muzyki metodą Batti Strauss - wykorzystywanie  różnych from aktywności: granie na instrumentach perkusyjnych, taniec, elementy teatralne (drama, pantomima), śpiew, twórczość plastyczna oraz werbalna.

- Rozwijanie ekspresji tanecznej u dzieci - tańce integracyjne, polskie tańce regionalne, proste układy choreograficzne, elementy tańca klasycznego oraz współczesnego, tworzenie własnych układów, taniec z rekwizytem.

- Plastyka, która inspiruje, integruje, relaksuje. Wykonywanie prac plastycznych inspirowanych legendami polskimi w różnych technikach, eksperymentowanie z nowymi technikami plastycznymi, recykling-art, papieroplastyka, połączenie plastyki z zabawami ruchowymi. Zapoznawanie z wybranymi okresami historii sztuki, wykonanie prac inspirowanych obrazami słynnych malarzy różnych okresów.

- Prowadzenie szerokich działań  z zakresu edukacji ekologicznej - udział w programie  ,, Kubusiowi przyjaciele natury'', ,, Eko lekcje’’.

- Kontynuowanie działań związanych z kształtowaniem u dzieci przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej- organizowanie uroczystych akademii z okazji Dnia Niepodległości i Święta 3-ego Maja. Wprowadzenie obchodów dnia patrona.

- Podejmowanie starań, by dziecko miało poczucie sukcesu na miarę możliwości; rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień - organizowanie m.in. zajęć  z ceramiki artystycznej, piłki nożnej, tańca towarzyskiego, umuzykalniania dzieci.  

- Stwarzanie dzieciom warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne - cykliczne organizowanie  ,,dnia zdrowej kanapki'', ,,dnia marchewki'', udział w akcjach i konkursach, np. ,,Przedszkole w ruchu'', Akademia Zdrowego Przedszkolaka., ,,Rowerowy maj’’.

- Dostosowywanie metod pracy do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej. Praca metodą projektów. 

- Odkrywanie świata poprzez prowadzenie doświadczeń i obserwacji; udział dzieci w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

- Zajęcia z klockami lego education jako element rozbudzania kreatywności dzieci.

- Kontynuacja realizacji zadania ,,Kodowanie, programowanie i robotyka w przedszkolu’’. Zabawy z ozobotami i robotem edukacyjnym Photon.

- Prowadzenie preorientacji zawodowej.

- Wprowadzenie i wykorzystywanie tablicy interaktywnej w pracy z dziećmi.

- Zapewnienie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zarówno dzieciom z trudnościami, jak i tym o wyższym potencjale edukacyjnym) . Dbanie o właściwą realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Przystąpienie do projektu ORE ,,Szkoła Odkrywców Talentów’’- wspieranie różnorodnych uzdolnień  dzieci.

- Dbanie o działania o charakterze opiekuńczym i wychowawczym- dni adaptacyjne, warsztaty i spotkania z udziałem psychologa, udział w programie ,,Biblioteka przedszkolaka-czytanie międzypokoleniowe’’.

- Zwrócenie uwagi na zabawy i ćwiczenia stymulujące rozwój społeczno- emocjonalny-,,tańce wychowańce’’, maty do wytupywania złości, worek do boksowania złości, bajki terapeutyczne, aktywne słuchanie, koło motywacyjne, różnorodne techniki plastyczne wykonywane grupowo.

Zadania na poszczególne lata:

- rok szkolny 2019/2020 - ,, Wprowadzenie dzieci w świat muzyki z wykorzystaniem metod Carla Orffa i Batti Strauss’’

- rok szkolny 2020/2021 - ,,  Legendy polskie oraz twórczość Jana Brzechwy inspiracją twórczych działań i zabaw plastycznych’’

- rok szkolny 2021/2022 - ,, Kraków –miastem malarzy, muzyków i tancerzy’’

- rok szkolny 2022/2023 - ,, Twórcza aktywność ruchowo- muzyczna –od baletu do hip-hopu’’

- rok szkolny 2023/2024 - ,, Muzyka inspiracją działań plastycznych’’

Współpraca z nauczycielami i personelem administracyjno-obsługowym.

- Wspieranie w indywidualnym rozwoju i doskonaleniu zawodowym- dofinansowanie różnych form doskonalenia lub całkowite pokrywanie kosztów, diagnozowanie potrzeb.

- Zapewnianie nauczycielom pomocy w realizacji ich zadań; systematyczne gromadzenie informacji o pracy nauczycieli, dokonywanie ich oceny pracy.

- Motywowanie nauczycieli do uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego.

- Aktywność nauczycieli ukierunkowana na rozwój przedszkola –inspirowanie do podejmowania działań nowatorskich- opracowywanie i wprowadzanie innowacji pedagogicznych, projektów edukacyjnych.

-Prowadzenie wspólnie z nauczycielami ewaluacji wewnętrznej, wykorzystywanie w pracy wyników badań  wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

- Zachęcanie nauczycieli do podejmowania kursów kwalifikacyjnych lub studiów podyplomowych, dających  dodatkowe uprawnienia –poszerzanie oferty przedszkola.

- Motywowanie nauczycieli i personelu administracyjno-obsługowego do pracy na wysokim poziomie zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami- nagrody dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 97 im. J. Brzechwy, pochwały.

- Dostrzeganie i docenianie sukcesów  nauczycieli- coroczne występowanie z wnioskami o przyznanie nagród do Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Krakowa.

-Opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego na podstawie zdiagnozowanych potrzeb, wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny.

- Wspólne szkolenia nauczycieli i personelu administracyjno-obsługowego- poszerzenie kompetencji wychowawczych, gry i zabawy integracyjne.

- Zachęcanie  nauczycieli do organizowania i prowadzenia ciekawych, efektywnych spotkań edukacyjnych z rodzicami metodami warsztatowym. Budowanie dobrych relacji i dobieranie skutecznych form zachęty do współpracy.

Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i mediacyjnych potrzebnych w kontakcie z rodzicem nadopiekuńczym, roszczeniowym, bezradnym, agresywnym, biernym.

Współpraca z rodzicami.

- Współpraca oparta na partnerstwie - dostrzeganie w rodzicach naturalnych sprzymierzeńców w pracy z ich dziećmi. Rodzice mają możliwość współdecydowania w sprawach dotyczących dziecka w  przedszkolu, m.in. kalendarz imprez, oferta wyjść i wycieczek, określanie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem oczekiwań rodziców- sprawa leżakowania dzieci 4-letnich, powierzanie poszczególnych oddziałów opiece nauczycieli z uwzględnieniem propozycji  rodziców dzieci danego oddziału.

- Włączanie rodziców w działania przedszkola, np. organizacja festynów, mikołajek akcje charytatywne, zbiórka baterii i nakrętek, konkursy dla dzieci i rodziców, pomoc w realizacji innowacji i projektów edukacyjnych.

- Pozyskiwanie opinii rodziców na temat funkcjonowania przedszkola i wykorzystywanie  ich  do dalszej pracy ( ankiety, ewaluacja, zebrania ogólne, spotkania z Radą Rodziców, rozmowy indywidualne ).                        

- Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych ( cykliczne spotkania ze specjalistami, biblioteka dla rodziców, warsztaty, zajęcia otwarte, artykuły w kąciku dla rodziców i stronie internetowej przedszkola, pomoc nauczycieli w rozwiązywaniu zaistniałych problemów).

- Wspólnie wypracowanie spójnego systemu wartości przyjętego przez  rodziców i przedszkole.

- Kontynuowanie sprawdzonych form współpracy.

- Poszukiwanie nowych form współpracy, np. comiesięczne warsztaty dla zainteresowanych dzieci i rodziców, prezentowanie osiągnięć i pasji zawodowych rodziców, teatr rodziców dla dzieci.

- Rzetelne informowanie rodziców o rozwoju dziecka; doskonalenie form przepływu informacji między nauczycielami a rodzicami.

-Wspieranie dzieci i rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej lub życiowej

 ( ,,Szlachetna paczka'', akcja ,, I ty możesz zostać świętym Mikołajem'', udzielanie porad i konsultacji).

- Ścisła współpraca z Radą Rodziców - Rada współorganizatorem mikołajek, festynów, inicjatorem akcji na rzecz dzieci i przedszkola.

- Angażowanie rodziców w doskonalenie i wzbogacanie bazy przedszkola, w działania związane z budowaniem wizerunku i promocją przedszkola. 

- Docenianie inicjatywy i zaangażowania rodziców  w sprawy przedszkola ( dyplomy ,,Przyjaciel przedszkola'', podziękowania na stronie internetowej i gazetce przedszkolnej).          

Współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Zorganizowanie  współpracy, która będzie korzystnie wpływać  na rzecz wzajemnego rozwoju.

- Kontynuowanie współpracy z lokalnymi instytucjami oświatowymi: Szkołą Podstawową nr 82, Szkołą Podstawową nr 92, Szkołą Podstawową nr 104, Młodzieżowym Domem Kultury im. Janusza Korczaka.

- Dalsza współpraca z Filią nr 4  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

- Współpraca z instytucjami, które wspomagają działania wychowawcze w zakresie kształtowania u dzieci bezpiecznych postaw - Straż Miejska i Policja.

- Kontynuowanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 im. Janusza Korczaka -  ,, dni otwarte’’ z udziałem psychologa, warsztaty dla rodziców,  spotkania dotyczące przygotowania dziecka do przedszkola oraz dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

- Współpraca  z krakowskimi uczelniami wyższymi- przyjmowanie studentek na praktyki zawodowe i śródroczne, umożliwianie przeprowadzania badań niezbędnych do napisania do prac magisterskich.

- Współpraca z Politechniką Krakowską- realizowanie projektu ,,Laboratorium małego inżyniera’’.

- Utrzymywanie kontaktów z innymi przedszkolami - wymiana doświadczeń pedagogicznych, warsztaty, konkursy.

-  Nawiązanie współpracy ze Szkołą Muzyczną.

-  Korzystanie z oferty krakowskich teatrów, muzeów, operetki.

- Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej - pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej, udział w spotkaniach grupy roboczej w ramach procedury ,,Niebieska karta’’.

-  Utrzymywanie współpracy z władzami lokalnymi - Urząd Miasta Krakowa, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Rada Dzielnicy XVI ,,Bieńczyce’’.

- Rozwijanie współpracy ze Stowarzyszeniem Sportowym ,,Polonia Kraków''.

- Nawiązanie współpracy ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego M. Gortata –cykliczne zabawy sportowe w ogrodzie przedszkolnym z wolontariuszami ze szkoły, spotkania na terenie przedszkola dla zainteresowanych rodziców.

Działania związane z organizacją i zarządzaniem.

- Kontynuowanie działań zmierzających do stworzenia bezpiecznego, nowoczesnego wnętrza i otoczenia przedszkola (zamontowanie windy kuchennej, wymiana trzonu kuchennego, zakup pieca konwekcyjnego,  wymiana murków przy tarasie, remont bocznej klatki schodowej, montaż na kaloryferach zaworów termoregulacyjnych,  wymiana mebli i krzesełek dziecięcych, zakup pomocy rozwijających twórczy potencjał dzieci oraz pomocy z zakresu kodowania, programowania i robotyki).

- Dalsza modernizacja ogrodu przedszkolnego ( wykonanie bezpiecznej nawierzchni przy pięciu urządzeniach, budowa mini-boiska).

-  Zapewnienie dzieciom i pracownikom  bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu i pracy ( diagnozowanie potrzeb i stosownie do posiadanych środków finansowych planowanie koniecznych napraw, remontów, zakupów; coroczny przegląd budynku wspólnie ze służbą BHP, zakup odzieży i obuwia ochronnego, szkolenia BHP i  z zakresu I pomocy przedmedycznej)

- Pozyskiwanie instytucji - sprzymierzeńców dla działań przedszkola, np. Acellor Mittal, Rada Dzielnicy XVI, Wydział Edukacji UMK, Miejskie Centrum Obsługi Oświaty.

 Udział w projektach i programach  zewnętrznych.

- Dbanie o właściwą organizację pracy przedszkola w atmosferze wzajemnej współpracy, zrozumienia, poszanowania innych (dbanie o dobrą atmosferę),  ale również uświadamianie współodpowiedzialności za wizerunek przedszkola.

- Doskonalenie demokratycznego stylu zarządzania (delegowanie uprawnień, zapewnienie sprawnego systemu obiegu informacji ).

- Współpraca z dyrektorami innych przedszkoli - wymiana doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami.

- Prowadzenie działań promocyjnych - aktualizowana na bieżąco strona internetowa, prezentacja umiejętności dzieci w konkursach, przeglądach, organizowanie festynów z udziałem społeczności lokalnej, zakup koszulek dla dzieci z logo przedszkola, organizowanie konkursów o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim. Organizowanie obchodów dnia patrona.

- Podniesienie prestiżu i atrakcyjności przedszkola poprzez kreowanie jego wizerunku -wykorzystanie lokalnych gazet ,,Kurier Bieńczycki'', ,,Głos Nowohucki’’.

- Podejmowanie prób pozyskiwania dodatkowych środków finansowych oraz sponsorów - m.in. organizowanie we współpracy z Fundacją ,,Młodzi- młodym'' akcji ,, Przekaż nam 1% podatku'', współpraca z Acetar Mittal. Zachęcanie do podobnych działań pracowników oraz rodziców.

-  Dalsze doskonalenie zawodowe - zarówno w  zakresie zarządzania, jak i pracy wychowawczo - dydaktycznej z dziećmi, np. ,,Jak uwalniać potencjał grupy’’